Положення і умови


Фізична особа підприємець Мордач Наталія Орестівна, надалі іменується – Виконавець, з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, надалі іменується – Клієнт, з другої сторони, в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожний окремо – “Сторона”, уклали даний Договір про надання психологічних послуг (надалі іменується – Договір) про наступне:

1.Загальні положення

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності ФОП Мордач Наталія Орестівна і містить всі істотні умови надання послуг, які згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх контрагентів.

1.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.3. Акцепт умов цього Договору є також акцептом Клієнта всіх інших угод, правил, подальших змін умов договору та інших документів, опублікованих на Сайті, які є невід’ємною частиною цього Договору, та які визначають порядок надання послуг Виконавцем.

1.4. Укладення Клієнтом Договору з Виконавцем (акцепт цієї Оферти) здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій:

1.4.1. Ознайомлення з умовами цього Договору та іншими угодами, правилами, що регулюють взаємини Сторін розміщеними на Сайті.

1.4.2. Здійснення оплати Клієнтом на рохрахунковий рахунок виконавця або он-лайн через платіжну систему Fondy або іншу систему, визначену Виконавцем на сайті (відкритий веб-застосунок, який дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток).

1.5. Оплата на рохрахунковий рахунок виконавця або через платіжну систему Fondy, або через будь-яку іншу платіжну систему, відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом Договору між особою, що здійснила оплату і Виконавцем, та засвідчує факт її укладання.

1.6. Клієнт не має права уступати або яким-небудь іншим чином передавати свої права за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

1.7. Виконавець має право на свій розсуд без згоди Клієнта уступити або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, надіславши Клієнту відповідне повідомлення на e-mail, телефон чи в мессенджерах вказаних Клієнтом.

1.8. Внесення змін (доповнень) до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку шляхом обов’язкового розміщення зазначених змін (доповнень) на Сайті Виконавця. Всі зміни (доповнення), що вносяться Виконавцем до цього Договору, вступають в силу і стають обов’язковими з моменту їх розміщення на Сайті. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Договору є його складовою і невід’ємною його частиною.

2.Терміни та визначення

2.1. Послуги  – набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання послуг, а також повний перелік послуг, що можуть надаватись Виконавцем, визначається на Сайті Виконавця. Послуги не є медичними послугами, носять інформаційний та консультаційний характер.

2.2. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://nataliarainyk.com/ , яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця, послуги, що ним надаються та вартість таких послуг.

2.3. Психолог – Виконавець, який безпосередньо надає послуги Клієнту, має вищу освіту за профільною спеціальністю; необхідний стаж роботи по спеціалізації; кваліфікується в галузі виду та питанні сеансу, щодо якого надаються послуги Клієнту.

2.4. Вид послуг – індивідуальний сеанс; парний сеанс (для двох осіб);

2.5. Питання сеансу – тривоги; депресії; панічні атаки; психосоматичні ускладнення; розлади харчової поведінки; порушення сну; емоційна нестійкість, втрата самоповаги і любові до самого себе; труднощі у встановленні і збереженні відносин; переходи і значні зміни на життєвому шляху; вікові кризи; спад творчої активності; кар’єрний застій, складності вибору власного шляху; постановка і реалізація своїх цілей; розвиток емоційного інтелекту, та інші питання, опубліковані на сайті Виконавця.

2.6. Сеанс – он-лайн спілкування обмежене часом, визначеним умовами даного Договору, Клієнта з Психологом без присутності третіх осіб, в тому числі технічного персоналу, щодо питань, які турбують Клієнта під час якого Психолог допомагає у формулюванні запиту Клієнта, та надає допомогу у вирішенні цього запиту за допомогою психологічної бесіди із застосуванням психологічних методик та технік.

3.Предмет договору

3.1. Виконавець надає Клієнту послуги, шляхом організації через будь-яку платформу на вибір виконавця он-лайн сеансу з психологом, а клієнт зобов’язується оплатити Виконавцеві послуги на умовах та в терміни, визначені даним договором.

3.2. Послуга вважається наданою, а сеанс вважається таким, що був проведений, у випадку якщо Клієнт протягом 10 хвилин від початку години у яку був призначений та мав початися сеанс не повідомить Виконавця на електронну пошту про те, що сеанс не розпочався з зазначенням причин за яких сеанс не розпочався.

4.Порядок надання послуг

4.1. Послуги надаються Клієнту Виконавцем (психологом) он-лайн або за домовленості за адресою Виконавця.

4.2. На сайті Виконавець розміщає інформацію про види послуг, що надаються, вартість таких послуг та питання, що можуть бути предметом сеансів з Клієнтом.

4.3. Без здійснення оплати сеанс не призначається та не проводиться.

4.4. Виконавець розміщує на сайті інформацію час і дату у який можливо забронювати та провести/отримати сеанс/послугу.

4.6. Клієнт має право не пізніше ніж за 24 години до години початку призначеного сеансу замінити: дату та/або час сеансу. Дата та час сеансу змінюється. Кошти за скасований завчасно (за 24 години до початку сеансу) сеанс повертаються за письмовим запитом Клієнта надісланим на електронну пошту Виконавця.

4.7. Індивідуальний сеанс триває 50 хвилин, парний сеанс триває 80 хвилин.

4.8. У зв’язку з можливим виникненням технічних питань під час підключення Клієнта до онлайн плтаформ перший сеанс може тривати менше, визначеного у п. 4.4. даного Договору, часу. Також сеанс може бути скорочений на час затримки підключення Клієнта до системи, у якій надається послуга. Час затримки початку сеансу, що стався з вини Клієнта не компенсується. Якщо затримка сталась з вини Виконавця час запізнення може бути компенсований в поточному сеансі або в наступному сеансі на розсуд Виконавця.

4.9. Виконавець під час сеансу зобов’язаний надати Клієнту всю можливу психологічну допомогу у вигляді психологічного консультування, психологічної корекції та психологічного інформування; зобов’язаний вислуховувати, підтримувати, звертати увагу на деталі, давати зворотній зв’язок стосовно почуттів, висловлювань та дій Клієнта; не використовувати до клієнта медикаментозне лікування; дотримуватись етичних норм, мати шанобливе ставлення до Клієнта, не дискримінувати Клієнта, організувати роботу з Клієнтом таким чином, щоб а ні її процес, а ні її результати не шкодили здоров’ю, психологічному стану та соціальному становищу Клієнта та пов’язаних з ним осіб, має право використовувати апробовані психодіагностичні та психокорекційні методи.

5.Вартість послуг і порядок проведення розрахунків

5.1. Вартість послуг становить вартість всіх наданих Клієнту послуг.

5.2. Вартість послуг формується на базі обраних Клієнтом видів послуг та кількості сеансів.

5.3. Вартість однієї послуги та / або одного сеансу зазначається на сайті Виконавця.

5.4. Клієнт здійснює 100% оплату за замовлення он-лайн через платіжну систему Fondy або іншу систему, запропоновану на сайті Виконавцем, у сумі, визначеній за результатами оброблення замовлення Клієнта.

5.5. Кошти на рахунок Виконавця зараховуються на початку проведення сеансу.

5.6. У випадку скасування Клієнтом сеансу менше ніж за 24 години до початку сеансу сплачені Клієнтом кошти не повертаються, а одразу зараховуються Виконавцеві. В

6.Обов’язки та права сторін

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. Організувати проведення сеансу в строк, визначений Клієнтом та погоджений з Виконавцем;

6.1.2. Інформувати Клієнта про перенесення з боку психолога дати та/або часу сеансу та погодити з Клієнтом інший час та/або дату сеансу.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. У випадку скасування Клієнтом сеансу менше ніж за 24 години погодити з Клієнтом іншу дату та час проведення сеансу;

6.2.2. На власний розсуд обирати програму (методологію) надання послуг, яка, на думку психолога, найкраще відповідає потребам Клієнта;

6.2.3. У випадку виявлення ознак психічних розладів у Клієнта відмовити у наданні психологічної допомоги без повернення оплати за сеанс.

6.2.4. У випадку виявлення акцептування даного договору особою, що не має повної цивільної дієздатності відмовити Клієнту у проведенні сеансу до отримання відповідного письмового погодження від законного представника такої особи.

6.2.5. Використовувати дані про обсяг та види наданих послуг Клієнту з метою статистичних даних та досліджень психологом проблеми виникнення питань, що є предметом сеансів з Клієнтом.

6.2.6. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.

6.2.7. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору та/або Правил надання послуг.

6.2.8. Внести зміни, доповнення до даного договору без додаткового та/або окремого погодження з Клієнтом.

6.3. Клієнт зобов’язаний:

6.3.1. Своєчасно та у повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця.

6.3.2. З’являтись для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час.

6.3.3. Слідувати рекомендаціям Виконавця щодо технічного налаштування зв’язку між системою Виконавця та Клієнта.

6.3.4. Забезпечити стабільний Інтернет-зв’язок.

6.3.5. Повідомити Виконавця не пізніше ніж за 24 години до часу початку сеансу про скасування та/або перенесення дати та/або часу сеансу.

6.3.6. Демонструвати взаємну повагу до Виконавця.

6.3.7. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних, та документи, необхідні для ідентифікації Клієнта.

6.3.8. Не допускати користування послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору.

6.4.Клієнт має право:

6.4.1. Під час споживання послуг отримувати допомогу (консультування) Виконавцем, який володіє фаховими знаннями та навичками, щодо надання послуг.

6.4.2. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та послуг, що надаються за Договором.

6.4.3. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

7.Авторські та суміжні права

7.1. Всі авторські та суміжні права на відео-курси, текстові, графічні зображення, тощо, створенні та надані Клієнту на семінарах, конференціях належать Виконавцеві. Клієнт має право використовувати їх лише в особистих цілях.

7.2. Клієнт не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих он-лайн відео-курсів, текстових, графічних зображень, та інших он-лайн матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях.

8.Конфіденційність

8.1. Будь-яка інформація, отримана Сторонами у зв’язку з виконанням Договору, у тому числі отримана однією Стороною від іншої Сторони, є конфіденційною. Виконавець зобов’язується забезпечити контроль за дотриманням умов конфіденційності співробітниками Виконавця.

8.2. Ніякі подробиці роботи Виконавця, психолога і Клієнта не можуть бути передані третім особам в усній або письмовій формі, в тому числі членам сім’ї або родичам, без явного на те згоди Клієнта, за винятком тих випадків, коли наявне виникнення та/або виявлення загрози життю та здоров’я Клієнта, Виконавця та/або третьої особи, а також на підставі рішення суду чи обґрунтованого запиту правоохоронних органів.

9.Відповідальність сторін

9.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.

9.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність он-лайн-сеансів очікуванням Клієнта за його суб’єктивною оцінкою. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

9.3. Виконавець не несе відповідальність за свої дії та/або бездіяльність під час проведення сеансів.

9.4. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Клієнт не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Клієнта відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі Інтернет, неприйняття участі у он-лайн-сеансах з незалежних від Виконавця причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсації.

10.Обробка персональних даних

10.1. Акцептуванням цього Договору Клієнт, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Клієнта (прізвище, імя, по батькові, електронну та поштову адреси Клієнта та пов’язаної третьої особи, яку представляє або в інтересах якої діє Клієнт, номери контактних телефонів, ідентифікатори інших засобів зв’язку з Клієнтом та/або пов’язаною особою в інтересах якої або від імені якої діє Клієнт, відомості про відвідування сайту, сторінок Виконавця та або партнерів Виконавця в соціальних мережах, відомості щодо матеріалів і повідомлень, які Виконавець надає / надсилає Клієнту в електронному вигляді, стан Клієнта та інша інформація, отримана/надана під час надання послуг), а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору, а саме: забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, серед них: з метою інформування Клієнтів про Послуги, час проведення сеансу/надання послуг, та інформування про рекламні пропозиції Виконавця. Володільцем бази персональних даних є Виконавець. Дані зберігаються Виконавцем на протязі всього строку дії Договору. Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних

11.Інші умови договору

11.1. Клієнт підтверджує, що вказаний ним номер телефону та адреса електронної пошти належить виключно Клієнту, не переданий та не буде переданий у користування та/або володіння та/або розпорядження будь-яким особам, саме цей номер телефону та адреса електронної пошти використовується та буде використовуватись Клієнтом при виконанні умов даного договору, вчиненні Замовлень. Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість для третіх осіб здійснити доступ та/або використати номер телефону та/або адресу електронної пошти, зазначені при реєстрації Клієнта у інформаційній системі. Клієнт несе ризик та негативні наслідки втрати, незаконного володіння, технічного перехоплення інформації, тощо, вибуття з володіння мобільного телефону Клієнта (зокрема, відповідної SIM-карти). Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання номеру телефону несе виключно Клієнт. Будь-яку особу, яка використала такі засоби, Виконавець безумовно вважає Клієнтом, і не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності.

11.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору.

12.Реквізити Виконавця

Фізична Особа Підприємець Мордач Наталія Орестівна

Адреса: Україна, 79036, м. Львів, п-т. Червоної Калини, 44, кв. 20

IBAN: UA903220010000026005310089454 в АТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352)

ЄДРПОУ: 3266104647

телефон: +380(97)86-86-420
e-mail: taska.mail@gmail.com

Реєстраційні документи

Виписка з ЄДР

Витяг з реєстру платників єдиного податку

Банківські реквізити

Диплом про вищу освіту